Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Số: 993/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương

về vệ sinh an toàn thực phẩm

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định 408/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ làm ủy viên của Ban Chỉ đạo liênngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành TW VSATTP;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân