Ngày phòng, chống hàng giải, hàng nhái

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 6512/VPCP-V.I

V/v ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

 – Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
– Ban Chỉ đạo 27 Trung ương.

Xét Báo cáo số 97/2007/VP-HH ngày 28 tháng 10 năm 2007 của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) với sự nhất trí của các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan kiến nghị chọn một ngày làm “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái”; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chọn ngày 29 tháng 11 hàng năm làm “Ngày phòng, chống hàng giải, hàng nhái”. Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ, ngành hữu quan có chương trình hành động cụ thể, thiết thực đối với ngày này nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội về công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

– Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

– VPCP: BTCN, các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP; Website CP;

– Lưu: VT, V.I(3). LD. 23