QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương mại điện tử

Theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, một số quy định về kinh doanh thương mại điện tử đã được bãi bỏ, sửa đổi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trong 5 năm gần đây, thương mại điện tử là lĩnh vực có tốc độ phát triển cao ở top đầu với mức tăng trưởng bình quân khoảng 20-30%/năm, trong đó có nhiều doanh nghiệp mới ra đời và cũng có nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 sửa đổi và bổ sung cho Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013. Trong đó đáng chú ý nhất là những thay đổi về điều kiện thiết lập website thương mại điện tử và điều kiện để các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh thương mại điện tử.

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử:

Nếu như trước đây tại  Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử phải có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet. Trong nghị định mới thì quy định này đã được bãi bỏ, doanh nghiệp chỉ cần thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử và bán hàng theo đúng quy định.

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là ngành kinh doanh phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, trong điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cũng được bãi bỏ điều kiện về cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ. Điều này tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp lĩnh vực này có thể 

Điều kiện để các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh thương mại điện tử:

Nghị định mới đã bãi bỏ một số quy định tại các điểm b,c,d khoản 1 Điều 62 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP:

– Về điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT, Nghị định mới bãi bỏ các điều kiện đó là có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập trong đó nêu rõ lĩnh vực hoạt động là đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT.

Việt Nam đang trong nền kinh tế số hóa và lĩnh vực thương mại điện tử có nhiều triển vọng tiến xa hơn

– Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá nhân được đánh giá và chứng nhận về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân; Có đề án hoạt động chi tiết được Bộ Công Thương thẩm định. Đồng thời phải có tiêu chí và quy trình đánh giá chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được công bố công khai, minh bạc, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh giá.
– Quy định “Có đề án hoạt động chi tiết được Bộ Công thương thẩm định” cũng được bãi bỏ trong Nghị định mới này.