Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 CHÍNH PHỦ _____ Số: 55/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 04 năm 1999;

Read more

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

CHÍNH PHỦ _______ Số: 54/2009/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ Hà Nội, ngày  05  tháng  6  năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy

Read more

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHÍNH PHỦ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 47/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ——— CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Sở

Read more

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

CHÍNH PHỦ Số: 19/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội , Ngày 20 tháng 02 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của

Read more

Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi

CHÍNH PHỦ ________ Số: 08/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý thức ăn chăn nuôi ___________ CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ

Read more

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Số: 11/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Tổ chức

Read more

Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến

CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Số: 13/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Ban hành Điều lệ Sáng kiến _______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ

Read more

Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

CHÍNH PHỦ _______ Số: 24/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ___________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn

Read more

Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

CHÍNH PHỦ ______ Số: 32/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh ___________   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ

Read more

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

CHÍNH PHỦ ______ Số: 63/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Trọng tài thương mại _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Read more
1 13 14 15 16 17 18

Gọi